Γενικοί Όροι Χρήσης Υπηρεσιών AstraCard

Οι παρόντες όροι χρήσης περιγράφουν τους γενικούς κανόνες και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της AstraCard που σας προσφέρει η OneCall Τηλεπικοινωνίες ΕΠΕ και τις οποίες όποιος χρησιμοποιεί, καλείται εφεξής "χρήστης", καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών αυτών μόνο εφόσον τους έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα, τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους. Η χρήση των υπηρεσιών της AstraCard που σας προσφέρει η OneCall Τηλεπικοινωνίες ΕΠΕ σημαίνει και αποδοχή των όσων κατωτέρω εκτίθενται. Η OneCall Τηλεπικοινωνίες ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από διαφοροποιήσεις ή επιπλέον κανόνες έχουν πρόσθετους Ειδικούς Όρους Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, χρήσης των υπηρεσιών της, η OneCall Τηλεπικοινωνίες ΕΠΕ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της.

Τι είναι η AstraCard

H AstraCard είναι προπληρωμένη κάρτα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που εκδίδει η εταιρία OneCall Τηλεπικοινωνίες ΕΠΕ, καλούμενη εφεξής «Εταιρία». Η Εταιρία είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάρoχος και διατηρεί τις απαραίτητες υποδομές και σχετικές διασυνδέσεις με άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την παροχή των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της AstraCard είναι Αστρολογικές προβλέψεις, ζώδια μέσω ζωντανής τηλεφωνικής επικοινωνίας 24 ώρες. Με την αγορά της AstraCard ο χρήστης παραλαμβάνει η την φυσική κάρτα (ξυστό) η την απόδειξη (άυλη κάρτα) με ένα μοναδικό αριθμό Pin και τις απαραίτητες αποτυπωμένες πληροφορίες προκειμένου να λάβει την υπηρεσία. Κατόπιν ακολουθώντας τις ηχογραφημένες οδηγίες μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις τηλεφωνικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας της AstraCard. Αποκτήστε την AstraCard10€, AstraCard30€ ή την AstraCard50€ σε όλα τα περίπτερα ή mini markets με φυσική κάρτα (ξυστό) η άυλη κάρτα = (Pin) κωδικός. Καλέστε από Ελλάδα με αστική χρέωση* το 217 217 2000 ή από το εξωτερικό με αστική χρέωση* το 0030 217 217 2000. Ακολουθήστε τις οδηγίες και πληκτρολόγησε τον 16ψήφιο αριθμό της κάρτας (ξυστό η pin κωδικό). Αρχίστε να μιλάτε ζωντανά με την υπηρεσία. Σας παρέχουμε την δυνατότητα να διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή την συνομιλία και να ξανακαλέσετε για να χρησιμοποιήσετε τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας σας.
* Χρέωση αστικής κλήσης σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Κατά την χρήση των υπηρεσιών αυτών, οι χρεώσεις γίνονται σε ευρώ ανά λεπτό χρήσης και το εκάστοτε ποσό αφαιρείται από το συνολικό ποσό που εμπεριέχει η προπληρωμένη AstraCard που έχει αγοράσει ο χρήστης, δηλαδή αν π.χ. έχετε αποκτήσει μία κάρτα των 30€ και η χρέωση της υπηρεσίας είναι 1 € / λεπτό, τότε αν μιλήσετε 10 λεπτά θα σας αφαιρεθούν 10 € από την κάρτα και θα έχετε υπόλοιπο 20 €. Συνεπώς με την αγορά και τη χρήση της AstraCard, ο χρήστης ελέγχει πλήρως το κόστος των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί αφού γνωρίζει από πριν το ποσό που έχει διαθέσει καθώς και το κόστος της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί. Η αγορά της AstraCard επιτρέπεται και οι υπηρεσίες που προσφέρει απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικους άνω των 18 ετών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.astracard.gr στο σύνολό του (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, οπτικές απεικονίσεις, λογισμικό κ.λ.π.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία. Ειδικότερα, το σήμα AstraCard (λεκτική και οπτική απεικόνιση) όπως και τα σήματα των επιμέρους υπηρεσιών του www.astracard.gr (λεκτικές και οπτικές απεικονίσεις) αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας, η οποία έχει τη νόμιμη χρήση αυτών. Τα σήματα αυτά προστατεύονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η Εταιρία απαγορεύει ρητώς την χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό. Συνεπώς, καμία των υπηρεσιών που παρέχει, ως προς το περιεχόμενο και το σχεδιασμό τους δεν δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται με την χρήση της AstraCard απευθύνονται σε ενήλικες. Ωστόσο, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις εκ μέρους των χρηστών για το ως άνω όριο ηλικίας. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Τιμοκατάλογοι

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση.

Χρεώσεις και πληρωμές - Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Χρεώσεις και πληρωμές υπάρχουν μόνο κατά την αγορά φυσικής κάρτας (ξυστό) και άυλης κάρτας (Pin). Εάν σε περίπτωση που ο χρήστης ξεπεράσει το ποσό που έχει μέσω της προπληρωμένης AstraCard και δεν προβεί στην ανανέωση του μέσω αγοράς νέας AstraCard μπορεί να καλέσει απευθείας μέσω του αριθμού αυξημένης χρέωσης: 14780 (από Ελλάδα) με χρέωση 1 € / λεπτό από σταθερό τηλέφωνο και 1,24 € / λεπτό από κινητό τηλέφωνο ή να στείλει SMS ASTRA στο 54760 (χρέωση 1,49 € / SMS (Τιμές συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ+ Τέλος τηλεφωνίας βάσει λογαριασμού).

Οι χρεώσεις που ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις αναλύονται στον ιστιοχώρο www.astracard.gr και ο χρήστη δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση των χρεώσεων και των ειδικότερων όρων που ισχύουν για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και τις αποδέχεται πλήρως. Οι χρήστες των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συνεργασία τους με τις Υπηρεσίες και την χρήση των Υπηρεσιών και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάνουν χρήση των Υπηρεσιών της AstraCard με δική τους ευθύνη και εν πλήρη γνώση των υπηρεσιών αυτών.

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας της AstraCard, η σε αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, η αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ακόμη και αν οι εκπρόσωποι του υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος στις χρεώσεις, θα πρέπει να ενημερώσει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών AstraCard στον τηλεφωνικό αριθμό 217 217 1000 ή στο email info@astracard.gr. Η Εταιρία θα διορθώσει όλα τα λάθη που θα διαπιστώσει ότι οφείλονται σε σφάλματα των συστημάτων της.

Ανωτέρα Βία

H Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των Υπηρεσιών εξαιτίας λόγων την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κλπ.

Λήξη Προωθητικών Ενεργειών

Οι προωθητικές ενέργειες αποστολής κωδικών δωρεάν χρόνου ομιλίας της Astracard διάρκειας 5 λεπτών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι και ένα (1) μήνα μετά τη λήψη τους από τον χρήση. Μετά το πέρας των 30 ημερών, καθίστανται ανενεργοί. Οι δωρεάν χρόνοι ομιλίας δεν είναι ανταλλάξιμοι με χρήματα ή άλλο δώρο και αφορούν τους χρήστες που λαμβάνουν το διαφημιστικό μήνυμα της Astracard. Η χρήση της υπηρεσίας απευθύνεται μόνο σε ενήλικους άνω των 18 ετών. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να συνεχίσει την υπηρεσία χωρίς της χρήση Astracard, μπορεί να καλέσει στο 14780, με χρέωση σταθερό/κινητό 1,00 € - 1,24 € ανά λεπτό ή να στείλει SMS ASTRA στο 54760 (χρέωση 1,49 € / SMS. (Τιμές συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ+ Τέλος τηλεφωνίας βάσει λογαριασμού).

 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την AstraCard που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.